当前位置:最读网古诗文《宫之奇谏假道》古诗宫之奇谏假道拼音版

《宫之奇谏假道》古诗宫之奇谏假道拼音版


时间: 2022-04-03 00:48:31 古诗文


gōngzhījiànjiǎdào--zuǒqiūmíng

jìnhóujiǎdàoguó.
gōngzhījiànyuē:"guó,zhībiǎo.guówáng,cóngzhī.jìn,kòuwán.zhīwèishèn,zài?yànsuǒwèi'chēxiāng,chúnwáng齿chǐhán'zhě,guózhīwèi."
gōngyuē:"jìn,zōng,hàizāi?"
duìyuē:"zhòng,dàiwángzhīzhāo.cóng,shì.guózhòngguóshū,wángzhī,wéiwénwángqīngshì,xūnzàiwángshì,cángméng.jiāngguóshìmiè,ài!qiěnéngqīnhuánzhuāng?àizhī,huánzhuāngzhīzuì?érwéi,wéi?qīnchǒng,yóushànghàizhī,kuàngguó?"
gōngyuē:"xiǎngfēngjié,shén."
duìyuē:"chénwénzhī,guǐshénfēirénshíqīn,wéishì.zhōushūyuē:'huángtiānqīn,wéishì.'yòuyuē:'shǔfēixīn,míngwéixīn.'yòuyuē:'mín,wéi.'shì,fēi,mín,shénxiǎng.shénsuǒféng,jiāngzài.ruòjìn,érmíngjiànxīnxiāng,shénzhī?"
tīng,jìn使shǐ.
gōngzhīxíng,yuē:".zàixíng,jìngēng."
yuèjiǎ,jìnhóuwéishàngyáng,wènboyǎnyuē:"?"
duìyuē:"zhī."
gōngyuē:"shí?"
duìyuē:"tóngyáoyuē:'bǐngzhīchén,lóngwěichén,jūnzhènzhèn,guózhī.chúnzhībēnbēn,tiāndùndùn,huǒzhōngchéngjūn,guógōngbēn.'jiǔyuèshíyuèzhījiāo!bǐngdàn,zàiwěi,yuèzài,chúnhuǒzhōng,shìshí."
dōng,shíèryuèbǐngshuò,jìnmièguó,guógōngchǒubēnjīngshī.shīhái,guǎn,suì,mièzhī,,zhígōng..dàijǐng,cóngyìngqín.érxiū,qiěguīzhígòngwáng,shūyuē:"jìnrénzhígōng."zuìgōng,yán.


《宫之奇谏假道》古诗宫之奇谏假道拼音版拼音朗读