当前位置:最读网古诗文《从军行七首》古诗从军行七首拼音版

《从军行七首》古诗从军行七首拼音版


时间: 2022-04-03 00:48:42 古诗文


cóngjūnxíngshǒu--wángchānglíng

fēnghuǒchéng西bǎichǐlóu,huánghūnshànghǎifēngqiū.
gèngchuīqiāngguānshānyuè,jīnguīwànchóu.
huànxīnshēng,zǒngshìguānshānjiùbiéqíng.
liáoluànbiānchóutīngjìn,gāogāoqiūyuèzhàochángchéng.
guānchéngzǎoshūhuáng,yúnshāzhànchǎng.
biǎoqǐnghuíjūnyǎnchén,jiàobīngshìlónghuāng.
qīnghǎichángyúnànxuěshān,chéngyáowàngménguān.
huángshābǎizhàn穿chuānjīnjiǎ,lóulánzhōnghái.
fēngchénhūn,hóngbànjuǎnchūyuánmén.
qiánjūnzhàntáoběi,bàoshēngqínhún.
píngluòbáohàn,suìchéng西qiūyuètuán.
míngchìxīngchífēngbǎojiàn,jūnlóulán.
ménshānzhàngqiānzhòng,shānběishānnánzǒngshìfēng.
rényuǎnshùkànhuǒ,shēnshānjiànzōng.


《从军行七首》古诗从军行七首拼音版拼音朗读