当前位置:最读网古诗文《孔雀东南飞 / 古诗为焦仲卿妻作》古诗孔雀东南飞 / 古诗为焦仲卿妻作拼音版

《孔雀东南飞 / 古诗为焦仲卿妻作》古诗孔雀东南飞 / 古诗为焦仲卿妻作拼音版


时间: 2022-04-03 00:48:55 古诗文


kǒngquèdōngnánfēi//shīwèijiāozhòngqīngzuò--míng

hànjiànānzhōng,jiāngxiǎojiāozhòngqīngliúshì,wèizhòngqīngsuǒqiǎn,shìjià.jiāzhī,nǎitóushuǐér.zhòngqīngwénzhī,tíngshù.shírénshāngzhī,wèishīyúněr.
kǒngquèdōngnánfēi,páihuái.
"shísānnéngzhī,shíxuécái.shídànkōnghóu,shíliùsòngshīshū.shíwèijūn,xīnzhōngchángbēi.jūnwèi,shǒujiéqíng.jiànqièliúkòngfáng,xiāngjiàncháng.míngzhī,.sānduàn,rénxiánchí.fēiwéizhīzuòchí,jūnjiānánwéi!qièkān使shǐ,liúsuǒshī.便biànbáigōnglǎo,shíxiāngqiǎnguī."
wénzhī,tángshàngā:"érbáoxiāng,xìng.jiétóngzhěn,huángquángòngwèiyǒu.gòngshìèrsānnián,shǐěrwèiwèijiǔ.xíngpiānxié,zhìhòu."
āwèi:"nǎitài!jié,dòngzhuānyóu.jiǔ怀huái忿fèn,yóu!dōngjiāyǒuxián,míngqínluó.lián,āwèiqiú.便biànqiǎnzhī,qiǎnshènliú!"
chángguìgào:"wéiā.jīnruòqiǎn,zhōnglǎo!"
āwénzhī,chuíchuáng便biàn:"xiǎozisuǒwèi,gǎnzhù!shīēn,huìxiāngcóng!"
shēng,zàibàihái.yánwèixīn,gěngnéng:"qīng,yǒuā.qīngdànzànhuánjiā,jīnqiěbào.jiǔdāngguīhuán,háixiāngyíng.xiàxīn,shènwéi."
xīnwèi:"zhòngfēnyún.wǎngchūyángsuì,xièjiāláiguìmén.fèngshìxúngōnglǎo,jìnzhǐgǎnzhuān?zhòuqínzuò,língpīngyíngxīn.wèiyánzuìguò,gōngyǎngēn;rénggèngbèiqiǎn,yánláihuán!qièyǒuxiùyāo,wēiruíshēngguāng;hóngluódòuzhàng,jiǎochuíxiāngnáng;xiāngliánliùshí,绿qīngshéng,,zhǒngzhǒngzàizhōng.rénjiàn,yínghòurén,liúdàizuòshī,jīnhuìyīn.shíshíwéiānwèi,jiǔjiǔxiāngwàng!"
míngwàishǔ,xīnyánzhuāng.zhexiùjiāqún,shìshìtòng.xiàniè,tóushàngdàimàoguāng.yāoruòliúwán,ěrzhemíngyuèdāng.zhǐxuēcōnggēn,kǒuhánzhūdān.xiānxiānzuò,jīngmiàoshìshuāng.
shàngtángbàiā,āzhǐ."zuòérshí,shēngxiǎochū.běnjiàoxùn,jiānkuìguìjiā.shòuqiánduō,kān使shǐ.jīnhuánjiā,niànláojiā."quèxiǎobié,lèiluòliánzhūzi."xīnchūláishí,xiǎoshǐchuáng;jīnbèiqiǎn,xiǎozhǎng.qínxīnyǎnggōnglǎo,hǎoxiāngjiāng.chūxiàjiǔ,xiāngwàng."chūméndēngchē,luòbǎixíng.
zàiqián,xīnchēzàihòu.yǐnyǐndiāndiān,huìdàokǒu.xiàchēzhōng,tóugòngěr:"shìxiāngqīng,qiězànhuánjiā.jīnqiě,jiǔdāngháiguī.shìtiānxiāng!"
xīnwèi:"gǎnjūn怀huái!jūnruòjiàn,jiǔwàngjūnlái.jūndàngzuòpánshí,qièdàngzuòwěi.wěirèn,pánshízhuǎn.yǒuqīnxiōng,xìngxíngbàoléi,kǒngrèn,jiān怀huái."shǒuchángláoláo,èrqíngtóng.
ménshàngjiātáng,jìn退tuìyán.āzhǎng,guī:"shísānjiàozhī,shínéngcái,shídànkōnghóu,shíliùzhī,shíqiǎnjià,wèiyánshìwéi.jīnzuìguò,yíngérguī?"lánzhīcánā:"érshízuìguò."ābēicuī.
huánjiāshí,xiànlìngqiǎnméilái.yúnyǒusānláng,yǎotiǎoshìshuāng.niánshǐshíjiǔ,便biànyánduōlìngcái.
āwèiā:"yīngzhī."
āhánlèi:"lánzhīchūháishí,jiàndīngníng,jiéshìbié.jīnwéiqíng,kǒngshìfēi.duànláixìn,gèngwèizhī."
ābáiméirén:"pínjiànyǒu,shǐshìhuánjiāmén.kānrén,lìnglángjūn?xìng广guǎngwènxùn,便biànxiāng."
méirénshù,xúnqiǎnchéngqǐnghái,shuōyǒulánjiā,chéngyǒuhuànguān.yúnyǒuláng,jiāowèiyǒuhūn.qiǎnchéngwèiméirén,zhǔ簿tōngyán.zhíshuōtàishǒujiā,yǒulìnglángjūn,jié,qiǎnláiguìmén.
āxièméirén:"xiānyǒushì,lǎogǎnyán!"
āxiōngwénzhī,chàngránxīnzhōngfán.yánwèiāmèi:"zuòliàng!xiānjià,hòujiàlángjūn.fǒutàitiān,róngshēn.jiàláng,wǎngyún?"
lánzhīyǎngtóu:"shíxiōngyán.xièjiāshì婿,zhōngdàoháixiōngmén.chǔfènshìxiōng,derènzhuān!suīyào,huìyǒngyuán.dēngxiāng,便biànzuòhūnyīn."
méirénxiàchuáng.nuònuòěrěr.háibáijūn:"xiàguānfèng使shǐmìng,yántányǒuyuán."jūnwénzhī,xīnzhōnghuān.shìkāishū,便biànyuènèi,liùzhèngxiāngyìng.liángsānshí,jīnèrshí,qīngchénghūn.jiāozhuāngshù,luòyún.qīngquèbáifǎng,jiǎolóngfān.ēnuósuífēngzhuǎn,jīnchēzuòlún.zhízhúqīngcōng,liújīnlòuān.qiánsānbǎiwàn,jiēyòngqīng穿chuān.cǎisānbǎi,jiāo广guǎngshìguīzhēn.cóngrénbǎi,dēngjùnmén.
āwèiā:"shìjūnshū,míngláiyíng.zuòshang?lìngshì!"
āshēng,shǒujīnyǎnkǒu,lèiluò便biànxiè.liú,chūzhìqiánchuāngxià.zuǒshǒuchídāochǐ,yòushǒuzhílíngluó.cháochéngxiùjiāqún,wǎnchéngdānluóshān.ànànmíng,chóuchūmén.
wénbiàn,yīnqiújiǎzànguī.wèizhìèrsān,cuīcángbēiāi.xīnshíshēng,nièxiāngféngyíng.chàngrányáoxiāngwàng,zhīshìrénlái.shǒupāiān,jiētàn使shǐxīnshāng:"jūnbiéhòu,rénshìliàng.guǒxiānyuàn,yòufēijūnsuǒxiáng.yǒuqīn,jiānxiōng.yīngrén,jūnháisuǒwàng!"
wèixīn:"qīnggāoqiān!pánshífāngqiěhòu,qiānnián;wěishírèn,便biànzuòdànjiān.qīngdāngshèngguì,xiànghuángquán!"
xīnwèi:"chūyán!tóngshìbèi,jūněrqièrán.huángquánxiàxiāngjiàn,wéijīnyán!"zhíshǒufēndào,huánjiāmén.shēngrénzuōbié,hènhènlùn?niànshìjiān,qiānwànquán!
huánjiā,shàngtángbàiā:"jīnfēnghán,hánfēngcuīshù,yánshuāngjiétínglán.érjīnmíngmíng,lìngzàihòudān.zuòliáng,yuànguǐshén!mìngnánshānshí,kāngqiězhí!"
āwénzhī,línglèiyīngshēngluò:"shìjiā,shìhuàntái.shènwèi,guìjiànqíngbáo!dōngjiāyǒuxián,yǎotiǎoyànchéngguō,āwèiqiú,便biànzàidàn."
zàibàihái,chángtànkōngfángzhōng,zuònǎiěr.zhuǎntóuxiàng,jiànjiànchóujiān.
niú,xīnqīng.yǎnyǎnhuánghūnhòu,réndìngchū.mìngjuéjīn,húnshīzhǎngliú!lǎnqúntuō,shēnqīngchí.
wénshì,xīnzhīzhǎngbié.páihuáitíngshùxià,guàdōngnánzhī.
liǎngjiāqiúzàng,zànghuàshānbàng.dōng西zhísōngbǎi,zuǒyòuzhǒngtóng.zhīzhīxiānggài,xiāngjiāotōng.zhōngyǒushuāngfēiniǎo,míngwéiyuānyāng.yǎngtóuxiāngxiàngmíng,gēng.xíngrénzhùtīng,guǎpánghuáng.duōxièhòushìrén,jièzhīshènwàng.


《孔雀东南飞 / 古诗为焦仲卿妻作》古诗孔雀东南飞 / 古诗为焦仲卿妻作拼音版拼音朗读