当前位置:最读网古诗文《始得西山宴游记》古诗始得西山宴游记拼音版

《始得西山宴游记》古诗始得西山宴游记拼音版


时间: 2022-04-03 00:49:34 古诗文


shǐ西shānyànyóu--liǔzōngyuán

wèirén,shìzhōu,héngzhuì.,shīshīérxíng,mànmànéryóu.shànggāoshān,shēnlín,qiónghuí,yōuquánguàishí,yuǎndào.dàocǎoérzuò,qīngérzuì.zuìgèngxiāngzhěn,érmèng.yǒusuǒ,mèngtóng.juéér,érguī;wéifánshìzhōuzhīshānshuǐyǒutàizhě,jiēyǒu,érwèishǐzhī西shānzhīguài.
jīnniánjiǔyuèèrshí,yīnzuòhuá西tíng,wàng西shān,shǐzhǐzhī.suìmìngrénguòxiāngjiāng,yuánrǎn,zhuózhēnmǎng,fénmáo,qióngshānzhīgāoérzhǐ.pānyuánérdēng,éráo,fánshùzhōuzhīrǎng,jiēzàirènzhīxià.gāoxiàzhīshì,ránrán,ruòdiéruòxué,chǐcùnqiān,zǎnlěi,dedùnyǐn.yíngqīngliáobái,wàitiān,wàng.ránhòuzhīshìshānzhī,péilǒuwèilèi.yōuyōuhào,érde;yángyángzàozhěyóu,érzhīsuǒqióng.yǐnshāngmǎnzhuó,tuíránjiùzuì,zhīzhī.cāngrán,yuǎnérzhì,zhìsuǒjiàn,éryóuguī.xīnníngxíngshì,wànhuàmíng.ránhòuzhīxiàngzhīwèishǐyóu,yóushìshǐ.wèizhīwénzhì.shìsuì,yuánnián.


《始得西山宴游记》古诗始得西山宴游记拼音版拼音朗读