当前位置:最读网古诗文《春江花月夜》古诗春江花月夜拼音版

《春江花月夜》古诗春江花月夜拼音版


时间: 2022-04-03 00:49:35 古诗文


chūnjiānghuāyuè--zhāngruò

chūnjiāngcháoshuǐliánhǎipíng,hǎishàngmíngyuègòngcháoshēng.
yànyànsuíqiānwàn,chǔchūnjiāngyuèmíng!
#jiāngliúwǎnzhuǎnràofāngdiàn,yuèzhàohuālínjiēshìsǎn;
;kōng#liúshuāngjuéfēi,tīngshàngbáishākànjiàn.
jiāng#tiānxiānchén,jiǎojiǎokōngzhōngyuèlún.
jiāng#pànrénchūjiànyuè?jiāngyuèniánchūzhàorén?
rén#shēngdàidàiqióng,jiāngyuèniánniánwàngxiāng.
#zhījiāngyuèdàirén,dànjiànchángjiāngsòngliúshuǐ.
bái#yúnpiànyōuyōu,qīngfēngshàngshèngchóu.
shuí#jiājīnpiānzhōuzi?chǔxiāngmíngyuèlóu?
#liánlóushàngyuèpáihuái,yīngzhàorénzhuāngjìngtái.
#liánzhōngjuǎn,dǎozhēnshàngháilái.
#shíxiāngwàngxiāngwén,yuànzhúyuèhuáliúzhàojūn.
hóng#yàn鸿zhǎngfēiguāng,lóngqiányuèshuǐchéngwén.
zuó#xiántánmèngluòhuā,liánchūnbànhuánjiā.
jiāng#shuǐliúchūnjǐn,jiāngtánluòyuèxié西.
xié#yuèchénchéncánghǎi,jiéshíxiāoxiāngxiàn.
#zhīchéngyuèrénguī,luòyuèyáoqíngmǎnjiāngshù.


《春江花月夜》古诗春江花月夜拼音版拼音朗读